Obsługa prawna, szkolenia, doradztwo z zakresu Zamówień Publicznych dla Zamawiających, wykonawców jak również podmiotów kontrolujących


  • przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia, pomoc w szacowaniu wartości zamówienia, opisaniu przedmiotu zamówienia, wyborze trybu postępowania, określaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, sporządzeniu projektu umowy, specyfikacji warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkich niezbędnych dokumentów;
  • pomoc i wsparcie na każdym etapie postępowania, w tym udział w posiedzeniach komisji przetargowych;
  • przygotowanie regulaminów, analizy potrzeb,
  • przygotowywanie odpowiedzi na odwołania, a także reprezentacja przed KIO i SO
  • pomoc w ocenie i badaniu złożonych wniosków oraz ofert;
  • pomoc w przeprowadzaniu zamówień w trybach negocjacyjnych i zamówieniu z wolnej ręki,
  • oferujemy również wsparcie na rzecz podmiotów realizujących projekty finansowane z funduszy UE wg tzw. Zasady konkurencyjności. Wsparcie poprzez sporzadzanie opinii, badanie prawidłowości prowadzonych procedur, prowadzenie procedur zakupowych wg tzw. Zasady konkurencyjności.